Usnesení č. 13-113/2021 RM souhlasí s přijetím peněžitého daru za účelem nákupu pozemku parc. č. 1093/12 o výměře 43 m2 odděleného GP č. 3109/66/2021 z pozemku parc. č. 1093/3 do vlastnictví města v celkové hodnotě 15.050 Kč. RM pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03