Usnesení č. 13-116/2021 RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení mezi Městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a společností EuroMart PR s.r.o. se sídlem Těšnov 1059/1, 110 00 Praha 1 týkající se Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2. RM pověřuje starostku podpisem Dohody o ukončení. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29