Usnesení č. 13-121/2022 RM souhlasí se stavebními úpravami, odstraněním stavby a novostavbou rodinného domu na pozemcích 307, 306 a 308/3 v k.ú. MpB a s dopravním napojením a s napojením novostavby na vodovodní a kanalizační řad novou vodovodní a kanalizační přípojkou za podmínky 1.SčV, a.s. dle vyjádření TÚP/3/22/MN ze dne 7.1.2022, za podmínky splnění podmínky zastavěnosti max. 0,5 a za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění, která bude předložena RM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 121 z 10.1.2022
Zveřejněno dne: 17.01.22 13:24:18