Usnesení č. 13-124/2022 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Přeložka vodovodního řadu k.ú. Rymaně-Višňovka”. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Ladislava Soukupová, náhradnice Judita Kuntová. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55