Usnesení č. 13/13/2020 Zastupitelstvo města schvaluje rozdělení finančních příspěvků spolkům pro rok 2021. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PRO PRO PRO PRO PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PRO — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PRO PRO PRO PRO PRO PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. iii. Návrh rozpočtu na rok 2021 Návrh rozpočtu města Mníšku pod Brdy pro rok 2021 představila vedoucí FO. Uvedla, že se jedná o schodkový rozpočet, který bude krytý zůstatkem finančních prostředků z let minulých. I po úhradě schodku zůstane na běžném účtu 16,5 milionu Kč, což je finanční rezerva na mandatorní výdaje začátku dalšího roku a tvorba fondu na nezbytnou obnovu vodovodu a kanalizací. Ta souvisí s plánovanou rekonstrukcí průtahu městem (obnova ulic Pražská, Dobříšská, Kytínská), kterou by měl ze svého rozpočtu realizovat Středočeský kraj. Je také nutné počítat s vyššími výdaji za údržbu města (končí desetiletá smlouva s firmou Komwag) a za skládkovné, které se v důsledku nového zákona o odpadech navyšuje od 1.1. 2021. 8 Jakmile sněmovna schválí rozpočet a sdělí, kolik finančních prostředků obce získají z rozpočtového určení daní, pak bude možné rozpočet aktualizovat. Proběhla rozprava k rozpočtu: Zastupitel Digrin navrhnul dvě změny: navýšení příspěvku Junákům na dostavbu klubovny o 125 000 Kč a přesun částky 500 000 Kč z položky tvorby projektové dokumentace nového MÚ (3 000 000) na studii využití budovy stávajícího MÚ. Starostka doplnila: Je zpracována analýza na každou položku Akčního plánu, co se aktuálních dotačních možností týče. Omezení: jedna obec zpravidla získá dotaci z jednoho programu na jeden projekt. Je tedy zjevné, že z dotací nebude možné vybudovat vše, co město potřebuje. Starostka považuje za nezodpovědné navyšovat příspěvek spolku v současné chvíli, kdy nevíme, kolik finančních prostředků město obdrží od státu. Doporučuje konstruktivní řešení: nyní navržený příspěvek Junáku ponechat a v příštím roce navýšit dotaci Junáku formou daru, pokud to finanční možnosti města dovolí. Hlasování o návrhu usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s navýšením investičního příspěvku Junáku na dostavbu klubovny o 125 000 Kč, a to přesunem z položky zeleň města. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PROTI PROTI PRO PROTI PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PROTI — ZDRŽELA SE Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PROTI PROTI PROTI PRO PROTI PRO 5 PROTI 8 ZDRŽELI SE 1 (Páterová) Usnesení nebylo přijato. Dále se hlasovalo o návrhu usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí, aby z paragrafu 3639 byla alokována částka 500 000 Kč na studii využití budovy stávajícího městského úřadu. Dalešická Davis Digrin Jirota Kotouč PROTI PROTI PRO PROTI PRO Kotoučová Kožíšek Midkiff Nováková Páterová PRO PRO PROTI — PRO Pochmanová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Vilimovský PROTI PROTI PROTI PRO PROTI PRO 6 PROTI 8 ZDRŽELI SE 0 Usnesení nebylo přijato. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 13 ze 16.12.2020_ověřený
Zveřejněno dne: 22.12.20 08:07:04