Usnesení č. 13-138/2022 RM doporučuje prodej pozemku parc. č. 1965/256 o výměře 747 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, odděleného geometrickým plánem č. 3139-2/2022 ze dne 24.3.2022 společnosti CAG s.r.o. se sídlem Kytín 19, IČ 25686925 za cenu 1.000 Kč/m2. RM pověřuje OSMI zveřejněním záměru prodeje na ÚD a postupuje věc k projednání do ZM. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06