Usnesení č. 13-68/2020 RM souhlasí s uzavřením smlouvy s panem Jiřím Jirouškem o vytvoření díla a licenční smlouvy na fotografii, která bude použita na propagačním letáku Barokního areálu Skalka. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy o vytvoření díla a licenční smlouvy nakladatelské. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 OSMI

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28