Usnesení č. 13-86/2021 RM souhlasí se stavbou nového rekreačního objektu na pozemku parc.č. 1713/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Vzhledem k lokalitě s rekreačním využitím RM doporučuje provedení zpevněných ploch ze zatravňovací dlažby na pozemku investora. RM souhlasí s touto stavbou jako vlastník sousedního pozemku parc.č. 1710/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM upozorňuje investora, že přístup na pozemek parc.č. 1713/1 je umožněn pouze přes pozemek č. 1713/5 ve vlastnictví ČR vedený v katastrální mapě jako druh pozemku – zahrada. RM pověřuje starostku podpisem souhlasu se stavbou. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55