Usnesení č. 13-91/2021 RM souhlasí se stavbou č. “IV-12-6027683/1 Mníšek pod Brdy, NN pro č.ev. E286”. RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6027683/1 Mníšek pod Brdy, NN pro č.ev. E286 mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Krásnohorská elektro, s.r.o. (na straně budoucí oprávněná). RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59