Usnesení č. 14-106/2021 RM souhlasí se stavbou nové tlakové kanalizační přípojky k plánovanému RD na pozemku parc.č. 2247 v k.ú. MpB a s napojením na stávající tlakový kanalizační řad města vedený v pozemku parc.č. 2209/56 v k.ú. MpB za těchto podmínek: – respektování podmíněného souhlasu-vyjádření 1.SčV (TÚP/170/20/MN ze dne 26.10.2020), kdy napojení na kanalizaci bude možné až po provedených úpravách ČOV, – uzavření Smlouvy o věcném břemeni k pozemku 2209/57 v k.ú. MpB ve vlastnictví pana J.M., – uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění, která bude předmětem budoucího jednání RM, ke kterému žadatel předloží také projektovou dokumentaci plánovaného RD. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57