Usnesení č. 14-114/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9.7.2021 – Vodovodní řad na pozemcích č.parc. 2714/57, 647/6 a 647/7 v k.ú Mníšek pod Brdy a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06