Usnesení č. 14/12/2020 Zastupitelstvo města souhlasí s úplatným nabytím pozemků p.č. 1858/1 o výměře 35 m2 a 1858/13 o výměře 178 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10002 z vlastnictví Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy za celkovou kupní cenu 340.800,- Kč dle vypracovaného znaleckého posudku. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11. b) Žádost o souhlas ZM s návrhem Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy a převodem Ručitelského závazku Dne 21.9.2020 pan Ing. Miroslav Šandl žádal RM o souhlas s návrhem Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy. Návrh smlouvy je mezi panem Ing. Jiřím Pozděnou (jako nabyvatelem) na straně jedné a společností LIGENOU, s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Šandlem (jako převodcem) na straně druhé. Předmětem předkládané Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy je převod práv a povinností vyplývající z Plánovací smlouvy ze strany Převodce tj. společnosti LIGENA, s.r.o. zastoupenou jednatelem Ing. Miroslavem Šandlem na stranu Nabyvatele, kterým je Ing. Jiří Pozděna. Nabyvatel a Převodce konstatují, že ke dni podpisu této smlouvy poskytl Převodce městu Mníšek pod Brdy plnění z plánovací smlouvy ve výši 400.000,- Kč jako část celkového finančního podílu. Úhrada plateb byla ověřena ve finanční účtárně (200 tis. Kč 9 bylo uhrazeno v roce 2013 a 200 tis. Kč bylo uhrazeno v roce 2019. Nabyvatel (p. Pozděna) se podpisem smlouvy zavazuje uhradit tuto částku 400 tis. Kč na účet společnosti LIGENA s.r.o. Převodce LIGENA s.r.o., stejně jako jednatel Převodce, však vůči Městu Mníšek pod Brdy ručí za závazky Nabyvatele vyplývající z této smlouvy, a to na základě Ručitelského prohlášení, jež bude podepisováno současně s touto Smlouvou. Dále je k návrhu Smlouvy o postoupení práv a povinností předložen návrh Souhlasu se smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy ve znění dodatku č. 1 ze dne 14.6.2017. Předložené návrhy byly právně posouzeny AK CHS legal, s.r.o. a odsouhlaseny p. Šandlem. RM projednala návrh Smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z plánovací smlouvy a převod Ručitelského závazku usnesením č.4-69 /2020 ze dne 21.9.2020 a přijala následující usnesení:

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35