Usnesení č. 14-68/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Dodatku č. 2 ke SOD ze dne 30.4.2020 – Vodovod a splašková kanalizace pro 4RD ul. Severní, k.ú. Rymaně, Mníšek pod Brdy. Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 68 konaného dne 7.9. 2020 – anonymizováno RM pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28