Usnesení č. 14-71/2020 RM souhlasí se stavbou vodovodní přípojky a s připojením RD na pozemku parc.č. 86 k.ú. Rymaně na nový nezkolaudovaný vodovodní řad PE 90 vedený ve veřejném pozemku parc.č. 90, k.ú. Rymaně za těchto podmínek: 1. Stavba přípojky je podmíněna uvedením vodovodního řadu do trvalého užívání. 2. Vzhledem k nevyhovujícím tlakovým poměrům ve vodovodní síti a kapacitě stávajícího vodovodního potrubí, bude odběr pitné vody navrženou vodovodní přípojkou možný až po zajištění kapacity a dostatečného tlaku vody ve stávající vodovodní síti. 3. RM upozorňujeme stavebníka, že vybudování stavby kanalizačního nebo vodovodního řadu a udělení kolaudačního souhlasu stavby bude zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce. Možnost připojení na městem vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, která stavebníkovi vznikne, je předmětem jednorázového místního poplatku na základě vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, aktualizované vyhláškou č. 1/2018. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59