Usnesení č. 14-96/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – právo zřízení a provozování na služebném pozemku plynárenské zařízení-smlouva č. 9900105617_1/VB mezi stranami GasNet, s.r.o. zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o. (jako oprávněný), panem A.M., paní Mgr. P.M. (jako investoři) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinný). Dotčeným pozemkem služebností ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 414/7 v k.ú. Stříbrná Lhota. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27