Usnesení č. 14-98/2021 RM souhlasí se záměrem zbudování vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 155, který je součástí pozemku 1068 a s napojením pozemku parc.č. 1069 a 1068 (č.p. 155), k.ú. MpB k plánovanému vodovodnímu řadu dle PD “Propojení vodovodního řadu v ul. Za Rybníky” za podmínky uzavření Smlouvy o vypořádání mezi Městem MpB a Smlouvy o budoucí smlouvě služebnosti inženýrské sítě a pověřuje starostku podpisem smlouvy o vypořádání. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40