Usnesení č. 14-99/2021 RM souhlasí se stavbou “IV-12-6027774 Mníšek pod Brdy, Letní, kNN pro p.č. 2634 v k.ú. Mníšek pod Brdy”. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25