Usnesení č. 15-106/2021 RM souhlasí s novým umístěním sloupu telekomunikace společnosti Cetin na pozemku 1118/2 v k.ú. MpB ve vlastnictví města MpB za podmínky souhlasu společnosti Cetin a uzavření nové smlouvy o věcném břemeni mezi městem MpB a společností Cetin a uvedení dotčeného pozemku do původního stavu. RM souhlasí s překopáním pozemků parc.č. 1118/3 a 1118/2 v k.ú. MpB ve vlastnictví města MpB za účelem zbudování vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě na pozemku parc.č. 141, 142 a 143 v k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky uvedení pozemků do původního stavu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57