Usnesení č. 15-108/2021 RM souhlasí s deklaratorním rozhodnutím o právním vztahu veřejného prostranství tak, že na pozemcích 819/2 a 836 v k.ú. MpB se nenachází Veřejné prostranství dle §34 zákona č. 128/2000 S., o obcích, a postupuje věc do ZM. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29