Usnesení č. 15-114/2021 RM souhlasí s napojením stávajícího rekreačního objektu s ev.č. 490 na pozemku parc.č. 446 a 447 v k.ú. Rymaně novou tlakovou kanalizační přípojkou na stávající tlakový kanalizační řad (kanalizační sběrač PE 63) vedený v pozemku parc.č. 2208/27 ve vlastnictví města přes pozemek parc.č. 2208/19 v k.ú. MpB ve vlastnictví pana V.K. za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření TÚP/038/21/MN ze dne 31.3.2021 a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a Městem Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Po realizaci stavby žadatel předloží návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi V.K. (jeho opatrovníkem) a žadatelem k pozemku parc.č. 2208/19 v k.ú. MpB dotčeného touto stavbou. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06