Usnesení č. 15-116/2021 RM bere na vědomí žádost paní D. o dendrologický posudek a pověřuje OSMI ve spolupráci s útvarem ŽP prořezem stromu. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 116 z 15.11.2021
Zveřejněno dne: 22.11.21 13:48:29