Usnesení č. 15-119/2021 RM doporučuje prodej pozemků parc. č. 2867/4 o výměře 139 m2, orná půda a parc. č.2864/8 o výměře 10 m2 ostatní plocha, panu P.D., …………………………………… za cenu znaleckého posudku. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 119 z 13.12.2021
Zveřejněno dne: 20.12.21 08:07:16