Usnesení č. 15/12/2020 Zastupitelstvo města vydává souhlas a) s převodem Ručitelského závazku na společnost LIGENA s.r.o. a pana Ing. Miroslava Šandla na základě Ručitelského prohlášení, b) k vyslovení Souhlasu Města se Smlouvou o postoupení práv a převzetí povinností z Plánovací smlouvy ze dne 16. 10 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017 mezi Ing. Jiřím Pozděnou a společností Ligena s.r.o. a souhlasí s postoupením plánovací smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostku podpisem tohoto souhlasu. PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 11. c) Žádost o odprodej části pozemku parc.č. 1104/12 Dne 15.6.2020 manželé H. žádali RM o odkoupení části pozemku parc. č. 1104/12 ul. Hájová (druh pozemku trvalý travní porost) na konci slepé ulice. K.H. je majitelkou pozemku parc. č. 1103/12 (30 m2) zapsaného na LV 2147, na kterém stojí rekreační chata č.e.748. Zároveň je vlastníkem pozemku parc. č. 1103/9 (356 m2 – druh pozemku zahrada). Důvodem žádosti na odkoupení části pozemku parc. č. 1104/2 je zvětšení parcely o 15 m2 (3×5 m) a tím umožnění parkování auta na vlastním a nikoliv obecním pozemku. Do budoucna by bylo zvětšením pozemku dosáhnout limitu plochy pro umožnění vydání stavebního povolení se zamýšleným prováděním stavebních úprav na rekreačním objektu. RM žádost projednala na jednání dne 15.6.2020 a s usnesením č. 17-60/2020 věc postoupila k projednání do ZM. Před postoupením věci do ZM proběhlo několik místních šetření na pozemku, jednání s manželi H. a 1. SčV. Pozemkem, který chtějí žadatelé odkoupit, vedou inženýrské sítě vodovodu a kanalizace. Přikládáme vyjádření k podzemním sítím od 1. SčV se závěrem, že vzhledem k provádění údržby a případných oprav na VH sítích je potřeba zachovat 10 jejich uložení, vč. jejich ochranného pásma, na veřejně přístupném pozemku. Usnesením č. 8- 69/2020 RM revokovala

Hlasování: PRO 13 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35