Usnesení č. 15-123/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IZ-12-6002897/SOBS VB/1 Mníšek pod Brdy-venkovní vedení NN pro č.p. 353 mezi stranami Město Mníšek pod Brdy (budoucí povinná) a společnost ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Energon Dobříš, s.r.o. (budoucí oprávněná). Povinné pozemky jsou parc.č. 2417, 2440/4, 2920/1, 2363/2 v k.ú. MpB. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů sousedních pozemků s termínem realizace stavby. RM žádá o uvedení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu s protokolárním předáním těchto pozemků. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07