Usnesení č. 15-126/2022 Rada města souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu “Přeložka vodovodního řadu k.ú. Rymaně-Višňovka”. Rada města jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Eva Mesteková, Ing. Dagmar Weidenhofferová, Ladislava Soukupová. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00