Usnesení č. 15-138/2022 RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb spočívajících v přístupu k webové aplikaci EnergyBroker a dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06