Usnesení č. 15-68/2020 RM souhlasí s realizací akce: Veřejné toalety v Mníšku pod Brdy, na pozemcích města č.parc. 1313/2 a 1314/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM souhlasí se zněním a uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na financování projektů podaných v rámci MŮJ KRAJ – participativní rozpočet Středočeského kraje mezi Městem Mníšek pod Brdy a Středočeským krajem. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 68 ze 7.9.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 11.09.20 09:29:28