Usnesení č. 15-99/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-6027470/VB/01 Mníšek pod Brdy, Komenského – NN pro čp. 420 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Energon Dobříš, s.r.o. panem Ing. R.Š. (jako budoucí oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí povinná). Stavbou dotčeným pozemkem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 831/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25