Usnesení č. 16-106/2021 RM souhlasí se stavbou nové kanalizační a vodovodní přípojky a s napojením stávajícího objektu pro rod. rekreaci na pozemku 349 a 350 v k.ú. Stříbrná Lhota ke stávajícímu kanalizačnímu řadu PVC DN 250 a vodovodnímu řadu PD DN 90 města vedený v pozemku parc.č. 288/1 v k.ú. Stříbrná Lhota za těchto podmínek: – respektování podmíněného souhlasu 1.SčV, kdy napojení na kanalizaci bude možné až po provedených úpravách ČOV, – uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadateli – spoluvlastníky T.B., H.F., V.P. a E.S. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 11.08.21 13:06:57