Usnesení č. 16-108/2021 RM souhlasí se stavbou nového rekreačního objektu na pozemku parc.č. 2698/12 v k.ú. MpB za dodržení podmínek vyjádření MěÚ Černošice, odboru životního prostředí, vodoprávního úřadu: – zajištění akumulace dešťových vod s následným využitím, – pravidelný vývoz jímky odpadních vod. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29