Usnesení č. 16-109/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě – právo zřízení, užívání, oprav a nezbytné údržby splaškové kanalizace mezi (povinným) Správou železnic, státní organizace a (oprávněným) Městem Mníšek pod Brdy. Služebným pozemkem je pozemek parc.č. 143 v k.ú. Rymaně ve vlastnictví Správy železnic, státní organizace. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 109 z 6.9.2021
Zveřejněno dne: 17.09.21 07:18:08