Usnesení č. 16-114/2021 RM souhlasí s napojením stávajícího RD s č.p. 1326 na pozemku parc.č. 2744/33 a 2744/10 v k.ú. MpB novou gravitační kanalizační a vodovodní přípojkou na stávající gravitační kanalizační PVC DN 250 a vodovodní řad PVC 90 vedený v pozemku parc.č. 2174/1 v k.ú. MpB za dodržení podmínek 1.SčV dle vyjádření TÚP/088/21/MN ze dne 3.8.2021 a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a Městem Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. Žadatel zajistí potřebné souhlasy ostatních vlastníků u pozemků dotčených stavbou a vyjedná s nimi uzavření SVB k těmto pozemkům. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 114 z 1.11.2021
Zveřejněno dne: 08.11.21 09:35:06