Usnesení č. 16-124/2022 RM souhlasí se stavebními úpravami RD č.p. 220 v Mníšku pod Brdy na pozemku parc. č. 85, 86/1 a 87 v k.ú. Mníšek pod Brdy a s navýšením množství odebrané pitné vody a množství vypouštěných odpadních vod z celého RD (změna z 1 BJ na 3 BJ) za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a městem. Množství vypouštěných odpadních vod je podmíněno kapacitou ČOV. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o spolupráci. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 124 ze 7.2.2022
Zveřejněno dne: 14.02.22 15:48:55