Usnesení č. 16-126/2022 RM souhlasí s napojením pozemku 2214 v k.ú. MpB novou kanalizační přípojkou na stávající kanalizační řad města vedený v pozemku parc.č. 2209/62, 2209/64 a 2208/26 v k.ú. MpB za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a městem Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00