Usnesení č. 16-134/2022 RM souhlasí se stavbou nového RD na pozemku parc.č. 1164 v k.ú. MpB a s jeho připojením stávajícími přípojkami na vodovodní a kanalizační řad vedený v pozemku parc.č. 2911/1 za dodržení podmínky 1.SčV- nepřekročení nasmlouvaného množství spotřeby pitné vody a množství odpadních vod. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 134 z 2.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 07:47:03