Usnesení č. 16-136/2022 RM souhlasí se stavbou nového RD na pozemku parc.č. 640/1 v k.ú. MpB a s jeho napojením na vodovodní a kanalizační řad města vedený v pozemku parc.č. 2714/57 k.ú. MpB za dodržení podmínek 1.SčV, za podmínky vydání souhlasného stanoviska MěÚ Černošice odboru ÚP a za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy ve smyslu § 86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v plat. znění mezi městem a žadatelem. Stavitel zachová daný charakter uličního prostoru, uspořádání a rozestupy výsadby, stání pro automobily. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21