Usnesení č. 16-138/2022 RM souhlasí s výzvou k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu: “Stavba nové MŠ Na Oboře – projektová dokumentace”. RM jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek v následujícím složení: Mgr. Magdaléna Davis, Ph.D., Ing. Dana Dalešická, Ing. Radko Sáblík, Bc. Judita Kuntová, Ing. Dagmar Weidenhofferová. Přizvaný odborník Ing. arch Tlustý, městský architekt. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 138 z 30.5.2022
Zveřejněno dne: 01.06.22 14:05:06