Usnesení č. 16-71/2020 RM souhlasí se stavbou „Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1291/2, IV-12-6026970“. RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6026970/VB/1 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1291/2 mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Miroslavem Cihelkou (na straně budoucí oprávněná). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 71 z 5.10.2020
Zveřejněno dne: 09.10.20 13:51:59