Usnesení č. 16-83/2021 RM souhlasí se stavbou “IP-12-6027004 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 2889/3”. RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č.IP-12-6027004 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 2889/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy (na straně budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Elektromontáže, s.r.o. (na straně budoucí oprávněná). RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů stavbou dotčených pozemků. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 83_11.1.2021
Zveřejněno dne: 18.01.21 09:33:33