Usnesení č. 16-88/2021 RM bere na vědomí informaci o sčítání lidu, bytů a domů 2021 a pověřuje OKS propagací. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04