Usnesení č. 16-99/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IE-12-6004794/10, TR Mníšek město – nová TR 110/22 kV mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Engie Services a.s. a paní I.V. (jako oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Pozemky dotčené VB ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy jsou parc.č. 2160/1 a 2162/16 v k.ú. Mníšek pod Brdy. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25