Usnesení č. 17-103/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6028245/1 Stříbrná Lhota, kNN pro p.č. 414/70 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností Krásnohorská elektro s.r.o., Ing. Zdeňkem Trachtou (jako budoucí oprávněná) a Městem Mníšek pod Brdy (jako budoucí povinná). Stavbou dotčeným pozemkem ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy je pozemek parc.č. 414/8 v k.ú. Stříbrná Lhota. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 103_28.6.2021
Zveřejněno dne: 02.07.21 10:51:11