Usnesení č. 17-106/2021 RM souhlasí se stavebními úpravami-přístavbou administrativního objektu na pozemku parc.č. 386/1 a 386/4 v k.ú. Stříbrná Lhota za dodržení podmínky 1.SčV: – nenavýšení nároků na množství odebrané pitné vody a množství vypouštěných odpadních vod z celého areálu společnosti SPM NEMOVITOSTI s.r.o. v Mníšku pod Brdy, k.ú. Stříbrná Lhota sjednané mezi žadatelem a 1.SčV, a.s. ve stávající smlouvě o odběru pitné vody a vypouštění odpadních vod, – vodovodní a kanalizační přípojka musí být ve vyhovujícím technickém stavu a odpovídat Technickým standardům pro vodohospodářský majetek města Mníšek pod Brdy, – dešťové vody nebudou odvedeny do kanalizace, budou likvidovány na pozemku investora. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 106 z 9.8.2021_anonymizováno
Zveřejněno dne: 10.08.21 12:32:00