Usnesení č. 17-108/2021 RM souhlasí se stavbou nového rodinného domu na pozemku parc.č. 31 a 32 v k.ú. Stříbrná Lhota a s jeho připojením na stávající vodovodní řad PE DN 90 a tlakový kanalizační řad PE DN 63 vedený v pozemku parc.č. 34 v k.ú. Stříbrná Lhota za podmínky uzavření Smlouvy ve smyslu §86 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon v platném znění mezi Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem panem P.J. RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 108 z 23.8.2021
Zveřejněno dne: 25.08.21 13:02:29