Usnesení č. 17-113/2021 RM souhlasí s návrhem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6028353/VB/01 Mníšek pod Brdy, kNN pro p.č. 1735/8 mezi Městem Mníšek pod Brdy (strana budoucí povinná) a společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupenou společností Elektromontáže, s.r.o. (strana budoucí oprávněná). RM pověřuje starostku podpisem této smlouvy. RM žádá stavebníka před realizací stavby o včasné upozornění majitelů sousedních pozemků s termínem realizace stavby. RM žádá o uvedení stavbou dotčených pozemků ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy do původního stavu s protokolárním předáním těchto pozemků parc.č. 1735/2 a 1738/1 v k.ú. MpB. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 113 ze 18.10.2021
Zveřejněno dne: 22.10.21 09:29:03