Usnesení č. 17-123/2022 RM souhlasí s úpravou projektové dokumentace vedení trasy VO mimo pozemek parc.č. 2213 v k.ú. MpB za podmínky uzavření budoucích smluv na věcné břemeno s vlastníky pozemků dle upravené situace trasy vedení veřejného osvětlení. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 123 z 24.1.2022
Zveřejněno dne: 27.01.22 10:25:07