Usnesení č. 17-126/2022 RM souhlasí s napojením stávajícího rodinného domu na pozemku parc.č. 2219, 2218 (č.p. 271) v k.ú. MpB novou tlakovou kanalizační přípojkou na stávající tlakový kanalizační řad města vedený v pozemku parc.č. 2209/60 v k.ú. MpB za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci. RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi žadatelem a městem Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 126 z 28.2.2022
Zveřejněno dne: 04.03.22 10:26:00