Usnesení č. 17-128/2022 RM souhlasí s umístěním a stavbou domovní ČOV na pozemcích parc.č. 365 a 364 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky souhlasného stanoviska MěÚ Černošice, odbor ŽP-oddělení vodního hospodářství. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 128 z 21.3.2022
Zveřejněno dne: 24.03.22 09:25:07