Usnesení č. 17-136/2022 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6027004/1 – Mníšek pod Brdy -kNN pro p.č. 2889/3 mezi stranami ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení společností Elektromontáže s.r.o. (jako oprávněná) a městem Mníšek pod Brdy (jako povinná). Dotčeným pozemkem věcným břemenem služebnosti ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy jsou pozemky parc.č. 330/1 a 2889/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 136 ze 16.5.2022
Zveřejněno dne: 17.05.22 12:08:21