Usnesení č. 17-139/2022 RM souhlasí se stavbou – přeložkou elektrické přípojky a se vstupem na pozemek parc.č. 1575/1 k.ú. MpB ve vlastnictví města Mníšek pod Brdy za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci a o právu provést stavbu mezi stranami stavebníkem 1 a stavebníkem 2 (manželé Ř.) a městem Mníšek pod Brdy. RM souhlasí s návrhem a s uzavřením této smlouvy. RM souhlasí za podmínky včasného upozornění vlastníků okolních nemovitostí a města o termínu realizace stavby a uvedení pozemku parc.č. 1575/1 do původního stavu. Žadatelé zajistí zaměření stavby a vypracování GP. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 139 z 13.6.2022
Zveřejněno dne: 21.06.22 11:16:39